Musikteori

- tonarter

En tonart består av ett antal ackord som hör ihop. Om ovanstående instruktioner var begripliga, så bör du kunna konstruera 12 olika durackord och 12 olika mollackord. Varje ackord består av tre toner som låter samtidigt. Ackorden däremot, spelas ett i taget.

Vi tar C-dur som exempel igen! I en tonart används tre olika ackord som bildas utifrån skalans första, fjärde och femte ton. I tonarten C-dur blir det ett C-durackord, ett F-durackord och ett G-durackord. I tonarten G-dur används alltså ackorden G-dur, C-dur och D-dur. Större delen av vanliga visor och melodier omfattas bara av dessa, sin tonarts, tre ackord.

Dessa tonartens tre ackord kallas för Tonika, Subdominant och Dominant. Tonikan är det ackord som bildas med skalans första ton som grundton. Subdominant bildas på den fjärde tonen och dominanten på den femte.

Varje tonart har i sin tur en parallelltonart. Eftersom skalorna C-dur och A-moll består av samma toner, så hör de ihop. Parallelltonarten till F-dur heter D-moll osv. Ett musikstycke innehåller ofta en tonart och en parallelltonart.© Copyright 1996-2011 Anders Ullberg.